ไข้เลือดออกอยู่ใกล้ตัวคุณ เชคด่วน 6 จุดเสี่ยง
อื่นๆ

ไข้เลือดออกอยู่ใกล้ตัวคุณ เชคด่วน 6 จุดเสี่ยง

อย่างที่รู้ๆกันว่าไข้เลือดออกนั้นแพร่กระจายโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพราะอย่างนั้นโรคไข้เลือดออกจะแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนมากกว่าช่วงอื่นๆของปี แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจดู 6 จุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่พันธ์ของยุงลายครับ